5 Simple Techniques For เงินเฟ้อ

เศรษฐกรอาวุโส ฝ่ายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

งานวิจัยที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจการเงินและนโยบายสาธารณะ

ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับธุรกรรมการใช้จ่ายและฐานะการคลังของภาครัฐ

วิธีการสังเกตธนบัตร ธนบัตรชำรุด ธนบัตรหมุนเวียนที่ใช้ในปัจจุบัน นิทรรศการกิจการธนบัตร รู้จักสายออกบัตรธนาคาร ธนบัตรปลอม การขอใช้ภาพธนบัตรในสื่อโฆษณา การใช้ธนบัตรอย่างถูกวิธี ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ ธปท.

คุกกี้อื่นเพื่อการใช้งานเว็บไซต์และเพื่อการวิเคราะห์

ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับธุรกรรมการใช้จ่ายและฐานะการคลังของภาครัฐ

ชีวิตข้างกองพิษ “ความไม่ยุติธรรม” ของคนตาก จากเหมืองแม่ตาวถึงกากแคดเมียม

บทความวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินนโยบายการเงินและนโยบายสาธารณะให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมถึงเอกสารเผยแพร่ที่จัดทำขึ้นโดย ธปท.

แบ่งปันกับเพื่อน: เปิดทันที

ข้อมูลสถิติความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการของ ธปท.

ด้านนายอาทิตยา มัตตู หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกของธนาคารโลก บอกกับบีบีซีไทยว่า ธปท. จะต้องหาจุดสมดุลที่เหมาะสมในการจัดการเรื่องดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเงินเฟ้อที่มีผลโดยตรงจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น เงินเฟ้อ ตามมาด้วยราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานแล้วยังถือว่าอยู่เกณฑ์ต่ำ

สมัครรับการแจ้งเตือน คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *